15. juuli Veel täitemenetluste aegumisest www

Olen varemalt kirjutanud pikemalt suurema osa tsiviilnõuete aegumisest täitemenetluses, kuid kohtutäiturite menetluses on ka muuliigilisi nõudeid, millel on tsiviilnõuetest erinev aegumistähtaeg ja ka aegumise kohaldamise reeglid. Nende hulka kuuluvad näiteks kriminaalmenetluses väljamõistetud kuriteoga tekitatud varalise kahju nõuded, trahvinõuded, kriminaalmenetluse kulude
nõuded jne. Sellest kirjutan tänases artiklis.
Loe lisaks | Kommentaarid: 0

15. juuli Tehnovõrkude- ja rajatiste talumiskohustusest www

Tänases artiklis tuleb juttu sellest, kas ja kuidas peavad kinnisasja omanikud taluma nende kinnisasja maapinnal, maapõues või õhuruumis paiknevaid või ehitatavaid tehnovõrke ja- rajatisi.
Loe lisaks | Kommentaarid: 0

18. jaan Sellest kuidas kohtud lahendavad olukordi, kus võlausaldaja on püüdnud vana täitemenetluse lõpetamisega ja uue alustamisega sama täitedokumendi täitmiseks võita endale täitmiseks kümme aastat juurde. www

2020 aasta lõpus ja 2021 aasta alguses toimus võlausaldajate seas kummaline sebimine. Kuna aprilli alguses oli oodata kümnete tuhandete täitemenetluses olevate vanade nõuete aegumist ja seadusemuudatusi, siis püüdsid mitmed võlausaldajad enne uute seadusesätete jõustumist kunstlikult täitemenetlusi pikendada kümne aasta võrra selliselt, et võtsid senise täiteavalduse tagasi ning esitasid sama täitedokumendi täitmiseks kas järgmisel päeval või mõne päeva pärast uue täitmisavalduse, mille alusel kohtutäiturid algatasid uue täitemenetluse.
Loe lisaks | Kommentaarid: 21

15. dets Elatise reformist ehk kuidas arvutatakse miinimumelatist alates 2022 aastast www

Juba mitmeid aastaid on Riigikohtu praktikas juhtud tähelepanu sellele, et senini
kehtinud miinimumelatis ei täida tihtipeale oma eesmärki. Käesoleval ajal on elatise minimaalseks suuruseks ühe lapse kohta pool töötasu alammäärast, mis oli paljude elatise maksmiseks kohustatud isikute jaoks üle jõu käiv. Järjest tihemini esinesid olukorrad, kus kohtud olid sunnitud kohaldama erandeid, et välja mõista elatise alammäärast väiksema elatise. Olukord muutus selliseks, kus erand muutus reegliks ning seadusjärgne miinimumelatis mõisteti välja vähestelt. Selge on see, et kui erand muutub reegliks, siis reegel ei tööta ja seda tuleb muuta. 8. detsembril kehtestaski parlament miinimumelatise arvutamise uue korra, mis on plaanitud jõustuma 2022 aasta 1. jaanuaril. Uus miinimumelatis on lahti seotud palga alammäärast ja selle arvutamisel võetakse arvesse mitmeid asjaolusid, millele Riigikohus on ka mitmetes elatist puudutavas lahendis tähelepanu juhtinud nagu näiteks peretoetused, lapse viibimine elatise tasumiseks kohustatud vanema juures, mastaabisääst jne. Kõigest sellest pikemalt alljärgnevas artiklis.
Loe lisaks | Kommentaarid: 31

07. dets Veel inkassoettevõtetega sõlmitud maksegraafikutest. www

Tänane artikkel on jätkujutuks 26.11.2021 avaldatud artiklile ja siin tuleb juttu sellest, et kuidas on võimalik, et maksegraafikut täidetakse, kuid võlg mitte ei vähene vaid suureneb ja sellest, kuidas ja mis tingimustel on võimalik kõrvalnõuetelt sh ka intressilt ja sissenõutavaks muutunud viivistelt intresse arvutada.
Loe lisaks | Kommentaarid: 27

26. nov Maksegraafiku sõlmimine inkassoettevõttega. Kummale poolele kasulik? Veel pisut sellest, mida inkassoettevõtted ei räägi www

Minu poole on aastate jooksul pöördunud mitmed kliendid, kes on sõlminud inkassoettevõtetega maksegraafikuid  aegunud nõuete kohta, Teatud olukordades  saab juba aegunud nõude kohta võlatunnistuse andmist ja maksegraafiku sõlmimist käsitleda loobumisena aegumise vastuväitest.
Loe lisaks | Kommentaarid: 27

23. nov Kuidas käituda, kui olete saanud inkassofirmast nõudekirja ehk jutt sellest, millest inkassoettevõtted ei räägi www

On väga palju selliseid inimesi, kes on saanud mõnelt inkassoettevõttelt üsna üldsõnalise nõudekirja, kus on tavaliselt kirjas vaid see, kui palju ja kellele võlgu ollakse ning kui palju sellele võlale kõikvõimalikke lisasid on juurde arvutatud. Nõude enda osas on inkassoettevõtted tihtipeale üsna kidakeelsed, kuid nii mõnelgi korral pole kokku hoitud ruumi ähvarduste koha pealt, mis siis kõik juhtuma hakkab, kui võlgnikul jätkub jultumust mitte tasuda kõike seda, mida inkasso küsib. Küll on hirmutatud kohtu, pankroti ja maksehäirete avaldamisega. Mida siis teha, kui leiate sellise kirja oma postkastist? Sellest alljärgnevalt.
Loe lisaks | Kommentaarid: 4

17. nov Paljud täitemenetluses olevad tsiviilnõuded on tegelikult aegunud www

Käesoleva aasta aprilli alguses aegus nende tsiviilnõuete täitmine, kus jõustunud kohtulahend või muu täitedokument on täitmisele esitatud enne 05.04.2011. Käesolevaks ajaks on aga aegunud tsiviilnõuete täitmine, kus täitedokument on esmakordselt tsiviilnõude täitmiseks täiturile esitatud 16.11.2011. Samas on see aegumine mõnevõrra omamoodi st see ei toimu tähtaja möödumisega automaatselt vaid eeldab võlgniku aktiivset tegevust, mis seisneb aegumise kohaldamise avalduse esitamises kas kohtutäiturile või kohtule. Seega antud juhul on aegumistähtaja möödumine vaid võlgnikule signaaliks, et ta võib hakata astuma samme aegunud täitemenetluses olevast tsiviilnõudest vabanemiseks. Täitemenetlus lõpetatakse aegumise tõttu aga kas kohtutäituri vastavasisulise otsusega või kohtulahendi jõustumisel.
Loe lisaks | Kommentaarid: 2

03. nov Sissetuleku arestimise piirangud täitemenetluses ehk kui palju peab kohtutäitur võlgnikule igakuiselt raha jätma www

Ka olukorras, kus võlgniku vastu on alustatud täitemenetlust ei tohi  arestida kogu võlgniku sissetulekut vaid kohtutäitur peab jätma igakuiselt võlgnikule ja nende olemasolul ka tema ülalpeetavatele sissetulekuosa, millele ei saa sissenõuet pöörata. Samuti on seadus ette näinud teatavad sissetulekuliigid, millele ei saa üldse sissenõuet pöörata. 
Loe lisaks | Kommentaarid: 4

14. juuni Kuidas vabaneda maksehäirest www

Vanad 10 aastat tagasi tekkinud maksehäired on paljudele põhjustanud ebamugavaid olukordi. Kui isiku kohta on avaldatud maksehäire, siis on raskendatud, kui mitte võimatu laenude, järelmaksude jne saamine. Inkassofirmad hirmutavad kliente sellega, et maksehäiret ei kustutata enne, kui selle sissenõutavaks muutumisest on möödunud 15 aastat. Kas see on tõsi ja
ainumõeldav? Või on ka muid võimalusi ja lühemaid tähtaegu? Sellest kõigest
allpool.
Loe lisaks | Kommentaarid: 22