Osutame klientidele õigusabi järgmistes õigusvaldkondades


- võlgnike esindamine inkassomenetluses ja vajadusel kohtumenetluses sh võlanõude seaduslikkuse tuvastamine, aegumise vastuväite esitamine, maksehäirete kustutamise menetlus nii kohtuväliselt, kui ka kohtus;


- võlaõigus (üldosa, lepinguõigus ja lepinguvälised võlasuhted);


- tarbijakaitse


- täitemenetlus (kõik kohtutäituritega seonduv sh avaldused, kaebused ja hagid täitemenetluses, täitmise aegumine jne);


- pankrotimenetlus (sh füüsilise isiku pankrot ja kohustustest vabastamise menetlus);


- perekonnaõigus (sh abielu ja kooselu, abielu ja kooselu õiguslikud tagajärjed, abielu kehtetus, abikaasade varasuhted, abielu lõppemine, ühisvara jagamine, lahutatud abikaasa ülalpidamine, põlvnemise kindlakstegemine, põlvnemisest tulenev ülalpidamiskohustus, vanemate ja laste õigussuhted, vanemate õigused ja kohustused (sh isiku ja varahooldus ning vanema hooldusõiguse piiramine, hooldusõiguse muutused, suhtlusõigus, otsustusõigus ), eestkoste alaealise ja täisealise üle, eestkoste erijuhud, kohtu nõusoleku taotlemine eestkostetava varaga tehingute tegemiseks).


- pärimisõigus (sh üldsätted, pärimiskõlbmatus, seadusjärgne pärimine, pärimine testamendi järgi, pärimisleping, sundosa, pärimise käik (sh pärandi hoid, pärandi vastuvõtmine ja pärandist loobumine, juurdekasvuõigus, pärija õigused ja kohustused, vastutus pärandaja kohustuste eest, kaaspärijate vahelised õigussuhted sh pärandvara jagamine, pärimismenetlus notari juures, pärandvara inventuur ja pankrot).


- asjaõigus ( sh valduse ja omandi küsimused, kaasomand sh kaasomanike vahelised õigussuhted ja kaasomandi lõpetamine, omandi kaitse, vallas- ja kinnisomand, kinnisomandi kitsendused sh naabrusõigused, servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus, pandiõigus sh vallaspant ja kinnispant ehk hüpoteek);


- tööõigus;


- võlgade sissenõudmine nii kohtueelses kui kohtumenetluses (inkassoteenus)


- vaidluste lahendamine (


Õigusabi osutamise viisid


- veebinõustamine (õigusabi osutamine e-kirjade teel)

- dokumentide koostamine (koostame kõige erinevamaid õigusdokumente sh hagid, apellatsioonkaebused ja vastused neile, määruskaebused, erinevad avaldused (sh avaldused hagita menetluses, pankrotimenetluses jne), lepingud, nõudekirjad, pretensioonid jne).

- esindamine (esindame oma kliente maa- ja ringkonnakohtutes ning kohtuvälistes vaidlustusorganites sh töövaidluskomisjon, üürikomisjon, tarbijavaidluste komisjon. Samuti esindame kliente läbirääkimistel, suhtleme kliendi eest inkassoettevõtetega, kohtutäituritega jne.